Ustawa OPP i Woluntariacie a PZK.
Dodane przez SP5ELA dnia 2010-03-27 / 00:04
Na wniosek SP5ELA/OKR OT-25 ZG PZK zamówił OPINIĘ PRAWNĄ.
Opinia została wydana w dniu 17.03.2010. Uzyskanie opinii było zasadne przed WZC OT-25.

W dniu 12 marca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie /Dz. U Nr 96 poz. 873 z późn.zm. / wprowadzona ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. opublikowaną w Dz. U. Nr 28 z 2010 r. poz. 146 /.
Nowelizacja nadała m.in. nowe brzmienie art. 20 ustawy wprowadzając ostrzejsze kryteria przyznawania statusu OPP. Wprowadzono m.in. pkt 5/ w myśl którego członkowie organu zarządzającego nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. W dotychczasowym brzmieniu wymóg ten odnosił się wyłącznie do organu kontroli lub nadzoru i dotyczył wszystkich przestępstw popełnionych z winy umyślnej.

Całość opinii znajduje się w Dziale Download (po zalogowaniu):
UWAGA! Opinia w weryfikacji. Zostanie przywrócona do publikacji w terminie późniejszym. ( Wniosek SP2JMR)

Zygmunt Szumski SP5ELA