Zmiana Dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE
Dodane przez SP7TEV dnia 2011-12-20 / 00:45
W ramach Pakietu Dostosowawczego Nowych Ram Legislacyjnych (ang. New Legislative Framework (NLF) Alignment Package) Komisja Europejska dokonuje modyfikacji niektórych dyrektyw. Jedną z tych dyrektyw jest Dyrektywa EMC 2004/108/WE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej i uchylająca dyrektywę 89/336/EWG - Dz. Urz. WE L 390 z 31.12.2004, przyp. tłum.), w której wprowadza się kilka istotnych zmian. Większość z nich jest neutralna lub nawet dobra z perspektywy operatorów krótkofalowców. Występują jednak dwie pozornie niewielkie zmiany, które naszego środowiska bardzo dotyczą. A oto one w skrócie:

1. Zdanie "Zestawy komponentów, które mają być montowane przez radioamatorów oraz urządzenia ogólnodostępne w obrocie, zmodyfikowane przez radioamatorów dla ich własnych potrzeb nie są uznawane za urządzenia ogólnodostępne w obrocie." przeznaczone jest w nowej wersji do usunięcia. To spowodowałoby, że takie zestawy oraz sprzęt zmodyfikowany w pełni podlegałyby Dyrektywie EMC!

2. Definicja terminu "zaburzenie elektromagnetyczne" obejmować będzie pożądany sygnał radiowy jako możliwe źródło tych zakłóceń. Jest to niezgodne z Regulaminem Radiokomunikacyjnym Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (International Telecommunication Union / ITU) oraz niezgodne z terminologią Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (International Electrotechnical Committee / IEC).

Ze strony 1. Regionu IARU wkrótce zostanie wystosowana w tej sprawie korespondencja.

Zaleca się jednak, aby skontaktować się z reprezentującymi dany kraj europarlamentarzystami (deputowanymi do Parlamentu Europejskiego) i poinformować ich o dwóch wspomnianych zmianach w Dyrektywie EMC, które ani nie są zgodne z argumentacją Nowych Ram Legislacyjnych, ani też nie przyczynią się do poprawy w zakresie ochrony służb radiowych lub sprzętu.

Źródło informacji: http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=906:change-of-emc-directive-urgent-dangerous&catid=44:eurocom&Itemid=96

Autor informacji: Thilo Kootz, DL9KCE - członek Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK