Komunikat GKR 2-2018
Dodane przez HF1D dnia 2018-05-04 / 01:39
KOMUNIKAT GKR 2/2018

Szanowne Koleżanki i Koledzy z Oddziałów Terenowych PZK z osobowością prawną,

Główna Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Krótkofalowców informuje, że w dniu 15 marca 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 poz. 398), nakładająca nowe obowiązki na Zarządy OT z osobowością prawną (art. 19a ust. 5).

Zgodnie z zapisem:
Do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, należy dołączyć oświadczenia tych osób obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń.
Wymogu dołączenia oświadczenia obejmującego zgodę nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę.

W związku z tym w protokole z Walnego Zebrania, załączonym do formularzy KRS-ZK powinny znaleźć się oświadczenia wybranych członków Zarządu o zgodzie na pełnienie funkcji zawierające informację o adresie do doręczeń:

Przykład oświadczenia:

Ja, niżej podpisany Jan KOWALSKI, nr Pesel 99999999999, wyrażam zgodę na objęcie funkcji Prezesa Oddziału / członka Zarządu Oddziału/ skarbnika Oddziału Terenowego PZK z siedzibą w r30;r30;r30;r30;..
Moim adresem do doręczeń jest ....................................................;
W razie zmiany adresu zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym sąd rejestrowy.

Bardzo ważna uwaga.
Oświadczenie o zgodzie na objęcie funkcji jest innym oświadczeniem niż zgoda na kandydowanie do władz wyrażana przed wyborami.
Ustawa (art. 34) nakłada obowiązek złożenia takich oświadczeń nawet w jeżeli w Waszym OT nie nastąpiły po dniu 15 marca 2018 roku zmiany wśród członków Zarządu.

Oświadczenia należy złożyć przy okazji składania najbliższego wniosku do KRS (np. w sprawie rejestracji nowego Statutu PZK), jednak nie później niż do 15 września 2019 roku.

Jednocześnie przypominamy, że po zatwierdzeniu przez Sąd Rejestrowy w Warszawie Statutu PZK znowelizowanego podczas NKZD w dniu 21 kwietnia 2018 roku, oddziały terenowe z osobowością prawną będą miały obowiązek złożenia stosownych wniosków o zmianę wpisu w swoich KRS-ach.

W imieniu
Głównej Komisji Rewizyjnej
Polskiego Związku Krótkofalowców
Przewodniczący GKR Jerzy Najda